Skip to main content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De Volksuniversiteit West Betuwe is een platform dat overeenkomsten tussen cursisten en zelfstandige docenten faciliteert. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten tussen cursisten en de zelfstandige docenten.

Het cursusprogramma van de Volksuniversiteit West Betuwe is toegankelijk voor iedereen vanaf 18 jaar, ongeacht vooropleiding, nationaliteit of afkomst.

INSCHRIJVEN

 • Een inschrijving dient online of schriftelijk plaats te vinden via het inschrijfformulier. Een inschrijving is definitief na bevestiging van de cursus door de docent. Na bevestiging door de docent ontstaat de betalingsverplichting van het volledige cursusgeld.
 • Plaatsing voor een cursus geschiedt op basis van volgorde van inschrijving.
 • Door in te schrijven verklaart de cursist akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en het privacy regelement.
 • Het e-mailadres van de cursist wordt gebruikt door de docent en de Volksuniversiteit West Betuwe om de cursist te informeren over de cursus.
 • De cursusinhoud, les data en andere informatie zijn na te lezen op onze website of verkrijgbaar bij de docent. Wij gaan ervan uit dat u deze kent bij inschrijving.

BOEKEN EN LESMATERIAAL

 • Bij de cursus staat het boek en/of lesmateriaal met ISBN-nummer vermeld. De cursist dient het lesmateriaal zélf aan te schaffen. Volksuniversiteit West Betuwe adviseert om het lesmateriaal pas aan te schaffen op het moment dat cursist de bevestigingsmail heeft ontvangen dat de cursus daadwerkelijk van start gaat. Volksuniversiteit West Betuwe is niet verantwoordelijk voor aangeschafte materialen bij van annulering.
 • Het cursusgeld is exclusief boek, handleiding of materialen, tenzij anders vermeld. Bij de kookworkshops zijn ingrediënten inbegrepen bij het cursusgeld.

BETAALWIJZE EN ANNULERING

 • U ontvangt voor aanvang van de cursus een factuur van de zelfstandige docent.
 • De betaling dient te geschieden vóór aanvang van de cursus.
 • Betaling vindt plaats aan de docent op het IBAN nummer zoals vermeldt op de factuur.

ANNULERING DOOR CURSIST

 • Annulering van een inschrijving door een cursist dient altijd schriftelijk te geschieden.
 • De cursist verbindt zich door inschrijving voor de hele cursus. Indien cursist lessen verzuimt, heeft cursist geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld.

Bij annulering gelden de volgende regels:

 • Annulering is mogelijk tot twee weken vóór aanvang van de cursus. Het volledige cursusgeld wordt gerestitueerd.
 • Annulering is niet mogelijk op het moment dat de cursist per e-mail de bevestiging heeft ontvangen dat de cursus van start gaat. Er vindt dan géén restitutie van het cursusgeld plaats.

DOORGAAN EN ANNULERING DOOR DE DOCENT

 • De docent behoudt zich altijd het recht om een cursus te annuleren. Cursist wordt hierover per e-mail geïnformeerd. Het volledige cursusbedrag, zonder inhouding van administratiekosten, wordt gerestitueerd.
 • Een les die wegens afwezigheid van de docent moet worden geannuleerd, wordt aan het eind van de cursus ingehaald. De in te halen lessen worden verzorgd na de oorspronkelijk geprogrammeerde laatste les. Restitutie van gedeeltelijk cursusgeld, wanneer de cursist deze in te halen lessen niet kan volgen, is niet mogelijk.

ZIEKTE EN VERHINDERING

Verhindering dient te worden doorgeven aan de docent. Wanneer een les niet doorgaat vanwege ziekte of verhindering van de docent, ontvangt u een mail of telefonisch bericht.

OVERMACHT

 • De docent streeft ernaar om de lessen klassikaal aan te bieden. Indien een cursus niet klassikaal gegeven kan worden; zal de cursus, waar mogelijk, online worden voortgezet in een digitale omgeving welke gefaciliteerd wordt door Volksuniversiteit West Betuwe en docent. Cursisten hebben in dat geval geen recht op restitutie van het cursusgeld.
 • Indien lessen door overmacht niet klassikaal en niet online kunnen worden aangeboden, zullen deze lessen opnieuw worden aangeboden, wanneer dit redelijkerwijs weer mogelijk is.
 • Indien een cursus niet op de locatie gegeven kan worden zoals vermeld op de website, behoudt de docent het recht om een andere locatie te kiezen. Cursisten worden tijdig per e-mail geïnformeerd.
 • De docent behoudt zich het recht om de cursus te verzetten naar een andere dag, datum of tijdstip. Cursisten worden hiervan tijdig per e-mail geïnformeerd.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 • De docent behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Lesmateriaal mag door cursisten uitsluitend voor eigen gebruik worden aangewend.

AANSPRAKELIJKHEID

 • Cursisten nemen voor eigen risico deel aan de cursussen.
 • Volksuniversiteit West Betuwe en/of de docent zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke bezittingen, voor gevolgschade, immateriële schade of schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, waar of door welke oorzaak dan ook ontstaan.
 • Indien Volksuniversiteit West Betuwe en/of docent, ondanks het hierboven gestelde, door de bevoegde rechter in enig geval toch aansprakelijk wordt gehouden blijft die aansprakelijkheid in alle gevallen per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de hoogte voor zover Volksuniversiteit West Betuwe hiervoor verzekerd is.
 • Volksuniversiteit West Betuwe en/of docent is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het zoekraken van bewijzen van inschrijving of andere correspondentie. Graag zelf controleren of u binnen twee weken na inschrijving een bevestiging hebt ontvangen van de docent. Indien dit niet het geval is, is het uw verantwoordelijkheid om contact met de docent op te nemen, bijvoorbeeld via het contactformulier op deze website.

HUISREGELS

 • In en rondom de gebouwen waarin lessen plaatsvinden, mag niet worden gerookt.
 • Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen naar lessen.
 • Cursisten die slecht ter been zijn wordt dringend verzocht vooraf contact met de Volksuniversiteit West Betuwe en/of docent op te nemen, zodat met de accommodatie-/lokaal keuze daarmee zo mogelijk rekening kan worden gehouden. Deelnemen aan een cursus in het Weeshuis of in de bibliotheken van Geldermalsen en Tiel betekent les hebben op een 1e of 2e verdieping en is alleen mogelijk op eigen risico van de cursist die slecht ter been is.

KLACHTEN EN SUGGESTIES

Wij hechten veel waarde aan kwaliteit van onze activiteiten en organisatie. Wanneer u niet tevreden bent of wanneer zaken niet aan uw verwachtingen voldoen, vernemen wij dit graag per mail  info@vuwestbetuwe.nl. Ook suggesties voor het programma zijn altijd welkom.

TOEPASSELIJK RECHT

Op alle activiteiten van die gefaciliteerd worden door de Volksuniversiteit West Betuwe is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij verschil van uitleg tussen de Nederlandse tekst en eventuele buitenlandse vertalingen daarvan is de uitleg volgens de Nederlandse tekst bindend.

AKKOORDVERKLARING

Door inschrijving en betaling van het cursusgeld verklaart u akkoord te gaan met bovengenoemde inschrijvingsvoorwaarden.


Privacyregelement

PRIVACYREGLEMENT van de Stichting Volksuniversiteit West Betuwe ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vastgesteld door het bestuur d.d. 1 september 2019.

Artikel 1:  Begrippen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • VUWB: Stichting Volksuniversiteit West Betuwe
 • het bestuur: het bestuur van de Stichting Volksuniversiteit West Betuwe
 • het bestand: de verzameling van persoonsgegevens die betrekking heeft op de categorieën personen die genoemd zijn in artikel 3 van deze regeling;
 • persoonsdossier: het geheel van (schriftelijk) vastgelegde informatie met betrekking tot een persoon die deel uitmaakt van een van de categorieën genoemd in artikel 3 van deze regeling. De dossiers kunnen bestaan zowel uit een fysiek als een elektronisch gedeelte;
 • de betrokkene: degene van wie persoonsgegevens in het bestand zijn opgenomen;
 • persoonsgegeven: gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon;
 • derde: een ieder die niet behoort tot de organisatie van de verantwoordelijke, met uitzondering van de betrokkene;
Artikel 2: Doelstelling van het bestand

Het bestand beoogt al die gegevens, die noodzakelijk zijn om cursisten in te schrijven voor een cursus aan de VUWB, te verzamelen en beschikbaar te maken voor gebruik door de docent van de betrokken cursus.

Artikel 3:  Categorieën personen, opgenomen in het bestand

Het bestand bevat uitsluitend gegevens over cursisten, oud-cursisten en personen/bedrijven die zich ingeschreven hebben voor een cursus en/of hebben aangegeven dat zij geïnteresseerd zijn in het
cursusaanbod van de VUWB.

Artikel 4: Opgenomen gegevens en de wijze van verkrijgen
 1. Het bestand omvat voor de personen genoemd in artikel 3 de gegevens, zoals vermeld in bijlage I, die bij deze regeling is gevoegd.
 2. De persoonsgegevens worden verkregen door verstrekking door de betrokkene (of na machtiging door betrokkene) bij inschrijving op een cursus, lezing of andere activiteit van VUWB.
 3. De in het eerste lid bedoelde bijlage vormt onderdeel van deze regeling.
Artikel 5: Verantwoordelijkheid
 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van het bestand, zoals opgenomen op de website www.vuwestbetuwe.nl.
 2. Het bestuur ziet toe op de naleving van de uitvoeringsregels tot aan ontvangst gegevens door docent.
 3. Het bestuur draagt zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van het bestand op de website www.vuwestbetuwe.nl.
 4. De gegevens uit het bestand worden via de website verstuurd aan de docent van die cursus. Met deze transactie eindigt de verantwoordelijkheid van het bestuur voor verwerking van de persoonsgegevens.
Artikel 6: Functioneren van het bestand

Het bestand wordt uitsluitend in opdracht van het bestuur van VUWB en de door deze aangewezen medewerkers en docenten gebruikt.

Artikel 7: Toegang tot het bestand
 1. Toegang tot het bestand hebben uitsluitend en slechts binnen het kader van de hun opgedragen werkzaamheden: het bestuur; de docenten en de ICT verantwoordelijke.
 2. Een docent ontvangt rechtstreeks via de website van de VUWB de persoonsgegevens van de deelnemers aan de door hem/haar gegeven lesactiviteit. De docent is zelf verantwoordelijk voor haar eigen cursistenadministratie en facturatie.
Artikel 8: Verstrekking van gegevens aan derden

Alle gegevens uit het bestand worden verstrekt aan de betrokken docent.

Artikel 9:  Bewaring en vernietiging van de gegevens

Indien er gedurende zeven jaar geen contact tussen de betrokkene en VUWB is geweest, worden persoonsgegevens vernietigd. Aan de persoonsgegevens zijn financiële inschrijvingsgegevens gekoppeld. VUWB dient financiële gegevens ingevolge wettelijke belastingbepalingen gedurende een periode van 7 jaar te bewaren.

Artikel 10: Recht op inzage en afschrift

De betrokkene of zijn gemachtigde kan zich alleen tot zijn/haar docent wenden met het verzoek om inzage in de geregistreerde gegevens.

Artikel 11: Correctierecht
 1. De betrokkene (of zijn gemachtigde, wanneer deze een nadrukkelijk verzoek van de betrokkene kan tonen) heeft het recht om verbetering, aanvulling of afscherming te vragen van de gegevens die over de betrokkene zijn opgenomen in het bestand, indien hij/zij van oordeel is dat de opgenomen gegevens onjuist of onvolledig zijn of, gezien de doelstelling van het bestand niet ter zake doende,
  dan wel in strijd met deze regeling zijn opgenomen.
 2. Een verzoek tot verwijdering kan slechts worden geëffectueerd met inachtneming van het bepaalde bij artikel 9.
 3. Het verzoek tot correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van persoonsgegevens wordt schriftelijk ingediend bij het bestuur van de VUWB. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen.
 4. De beslissing van het bestuur op het verzoek wordt verzoeker binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek medegedeeld.
 5. De VUWB draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling of verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.
 6. Een afwijzende beslissing is met redenen omkleed.
Artikel 12: Beroep
 1. Indien de VUWB weigert aan een verzoek om inzicht, inzage, afschrift, afscherming of correctie te voldoen, kan de verzoeker op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zich wenden tot de arrondissementsrechtbank te Utrecht met het schriftelijk verzoek VUWB te bevelen alsnog aan dat verzoek te voldoen.
 2. Het verzoekschrift moet worden ingediend binnen 6 weken nadat de afwijzende beslissing van de verantwoordelijke is ontvangen. Indien de verantwoordelijke niet binnen de in artikelen 10 en 11
  gestelde termijnen heeft geantwoord, moet het verzoekschrift worden ingediend binnen 6 weken na die termijnen.
 3. De verzoeker kan zich ook binnen de in het tweede lid gestelde termijn tot de Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl) wenden met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in zijn geschil met de verantwoordelijke. In dat geval kan het verzoekschrift als bedoeld in het eerste lid, nog worden ingediend nadat de verzoeker van de Autoriteit Persoonsgegevens het bericht heeft ontvangen dat zij de behandeling van de zaak heeft gestaakt, doch uiterlijk tot twee maanden na dat tijdstip.
Artikel 13: Schending privacy

Wanneer betrokkene of zijn gemachtigde meent dat privacy is geschonden door VUWB dan kan dit aanhangig worden gemaakt conform de klachtenregeling op de website www.vuwestbetuwe.nl.

Aanvullende bijlage bij Privacy regelement Volksuniversiteit West Betuwe.

Het bestand omvat over de in artikel 3 bedoelde personen de volgende gegevens. De cursieve gegevens zijn niet verplicht:

 • voorletters, voornaam en achternaam*
 • adres*
 • postcode en woonplaats*
 • telefoonnummer*
 • geslacht*
 • e-mail adres*
 • geboortedatum*
 • betaalmethode: IBAN banknummer en naam
 • rekeninghouder*

* Gegevens worden doorgegeven aan de docent van de cursus waarvoor is ingeschreven.